מדיניות פרטיות

הרשמה, הגנת פרטיות ושימוש במידע  

1 .משתמש יקר, "יסר סוכנות לבטוח )2016 )שותפות רשומה" )להלן "החברה"(, דואגת  לפרטיותך. בסעיפים מטה נפרט אודות המידע שנאסף אגב שימוש באתר.

2 .מילוי פרטי הזדהות בדפי נחיתה, כגון: שם פרטי, שם משפחה, מס נייד, אימייל, מס' תעודת זהות ותאריך הנפקה של ת.ז., מאפשרים פנייה של נציגי החברה. ללא פרטים  אלו לא נוכל לספק לך שירות. 

3 .נבקשך למלא פרטים מדוייקים ואמינים, בשמך או בשם מי שהסמיך אותך לכך על פי דין  בלבד. 

4 .פרטי המידע ישמרו במאגרי המידע של החברה לטובת תיעוד, לצרכים מחקריים,  סטטיסטיים, עיבוד, לצורכי מתן השירות, ניהול מועדון הלקוחות ניתוח ואפיון המידע וכן  לשם דיוור ישיר והצעות רלוונטיות מהחברה ומגורמים רלוונטים בכפוף לכל דין . 

5 .החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת הספקים של המופיעים בדף  הנחיתה, ו/או במקרים הבאים: 

1.5.על פי דרישתך ו/או בהסכמתך; 

2.5 .לצורך העברתם לספקי החברה על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך; 3.5.בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש; 

4.5 .לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין בין  בצו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים; 

5.5.בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור  לחברה, ו/או לרכושו ו/או שמו הטוב ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים  שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי; 

6.5 .במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה  וחובותיה כלפי המשתמש גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של  מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור  יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.  

6 .החברה משתמשת באמצעות ספקי אמצעי אבטחה למניעת חדירה למאגרי החברה  ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות לקוחות החברה. יחד עם זאת, מאחר ולא ניתן למנוע  שיבושים באופן מוחלט, הרי רכישת פוליסה או הרשמה בדף נחיתה משמעה של פונה או  הלקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה, או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

7 .ידוע לנרשם/לקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע לחברה, אך חלק  מהמידע הכרחי לצורכי מתן השירות.  

8 .על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע  אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם  או מדויק. כדי לממש זכות זו, הנך מוזמן לפנות אלינו במייל: il.co.yhd@yhd .החברה  תשתדל להשיב בתוך פרק זמן סביר.